نصب mysql و phpmyadmin در docker

سلام سلام سلام 

سریع بریم سراغ اصل مطلب دستورات زیر رو یکی یکی اجرا کنید 

تامام

#step 1 
sudo docker run --name=mysql_ubuntu --detach mysql/mysql-server:latest 
#step 2 
docker run --name my-own-phpmyadmin -d --link mysql_ubuntu:db -p 8081:80 phpmyadmin/phpmyadmin 
#step 3 find mysql ubuntu containerID 
docker ps -a 
#step 4 repalce containerID 
docker exec -it <containerID> bash 
#step 5 
# on container run below command 
# connect to mysql 
mysql -u root -p 
#step7 
ALTER USER 'root'@'localhost' IDENTIFIED BY 'your_new_password';
select user,host from mysql.user; update mysql.user set host = '%' where user = 'root'; 
#step 8 
docker restart <containerID>

فقط یک نکته هنگامی که مرحله اول رو انجام میدید وقتی نصب تموم شد  همون خط های آخر رمز mysql رو بهتون میده اونو بایک کپی کنید که توی مرحله شش بتونید به mysql متصل بشید.

کد فروشگاه در جانگو

سلام 

یک کدی توی گیت به چشمم خورد که یک فروشگاه اینترنتی است،که با فریمورک جانگو نوشته شده  به نظر که کد خوبی بخونیم خیلی چیزی دستگیرمون میشه 

لینک django-ecommerce

خواندن csrf_token در جنگو

سلام به همه دوستان یکی از مشکلاتی که من اوایل با جنگو داشتم نیاز داشتم که csrf_token رو بخونم 

که چند راه داره  یکی که از {{csrf_token}} استفاده کنیم 

یه راه دیگه از کتابخونه js-cookie استفاده کنیم که لینک اونو در اینجا میذارم

کتابخونه js-cookie

راه سوم استفاده از فانکش زیر است که پیشنهاد دایکومنت جانگو می باشد.
 

function getCookie(name) {
  let cookieValue = null;
  if (document.cookie && document.cookie !== '') {
    const cookies = document.cookie.split(';');
    for (let i = 0; i < cookies.length; i++) {
      const cookie = cookies[i].trim();
      // Does this cookie string begin with the name we want?
      if (cookie.substring(0, name.length + 1) === (name + '=')) {
        cookieValue = decodeURIComponent(cookie.substring(name.length + 1));
        break;
      }
    }
  }
  return cookieValue;
}
const csrftoken = getCookie('csrftoken');

 

افزودن ckeditor به کد

سلام به همه دوستان عزیز

امروز میخواییم افزودن ckeditor رو باهم داشته باشیم که ببینم چه جوری باید با اون کار کنیم اول به سایتش میریم و بعد این کدها رو اضافه میکنم  و تامام 
کد : 

 CKEDITOR.editorConfig = function( config ) {
              config.language = 'es';
              config.uiColor = '#F7B42C';
              config.height = 300;
              config.toolbarCanCollapse = true;
              config.language = 'fa';
              config.codeSnippet_theme = 'school_book';
              
              // config.extraPlugins = 'language';
              // config.language_list= [ 'ar:Arabic:rtl', 'fr:French', 'he:Hebrew:rtl', 'es:Spanish' ]
              };
            CKEDITOR.replace( 'content',{
               contentsLangDirection: 'rtl',
               extraPlugins : ['language','justify','codesnippet'],
               codeSnippet_theme : 'school_book',
               

               language_list: [ 'fa:persian:rtl', 'en:English:ltr' ],

            } );

 

1 2 3 4