فعال کردن virtaulenv برای محیط jupyter در لینوکس

سلام 

برای ساخت و فعال کردن virtualenv در jupyter notebook باید مانند فعال کردن محیط مجازی برای پایتون عمل کنیم .

ساختن و فعال کردن محیط مجازی در پایتون (لینوکس)

#step 1 : install  
pip install virtualenv
#step 2 : create
virtualenv  -p python3.6 myenv
#نکته :پارامترp
#مشخص کننده ورژن پایتون مورد نظر است که میتوانید مشخص کنید یا آن را حذف کنید
#myenv : name of virtualenv (you can select any name)

#step 3 :active virtualenv
source myenv/bin/activate

ساختن و فعال سازی محیط مجازی در کوندا یا jupyter

#step 1: install virtualenv 
pip install virtualenv
step 2: create 
conda create -n myenv
#OR RUN
conda create -n myenv python=3.6
#step 3 : activate virtualenv
conda activate myenv

مطالعه بیشتر

همیشه روال باشید