نکته ای برای ذخیره سازی و بر روز رسانی روابط پیچیده در جانگو

Writable nested representations

نکته ای که داره اینه میگه آقا اگر شما یه ابجکت تو در تو داشتی که قیمه های اون داخل ماستا شده بود باید مرحله به مرحله بیای برای ذخیره سازی اون اقدام کنی مثلا

# sample 1
{	
	"title":"123 fucking update",
	"description":"test",
	"meta_title" : "meta title",
	"meta_description": "meta description",
	"category":4, #foreign key
	"person_ids":[1,2,3], #m2m
	"image":6 #foreign key
}


# OR 
# sample 2
{
  "title":"123 fucking update",
	"description":"test",
	"meta_title" : "meta title",
	"meta_description": "meta description",
  "author":[
        {name:'ali',age:'20'}
       ,{name:'ali',age:'20'}
       ]

}