تفاوت DOM , BOM درچیست ؟

DOM : Document Object Model

BOM : Browser Object Model

DOM : با استفاده از این ساختار html به صورت ساختار درختی میشودکه میتوان به راحتی به element های آن دسترسی پیدا کرد

BOM:

به javascript این امکان رو میده که با خود مرورگر بتونه تعامل داشته باشه. مثل: ()window.open

‌ ‌BOM از DOM کلان تر هست در کد میتوان بهتردرک نمود

window.document.getElementById("header");

#is the same as:

document.getElementById("header");